Bright & Bold: Jattinn Kochhar’s Viari Picks at Chennai Fashion Week